Bankernas marginal på bolån

Bankernas bruttomarginal på bolån ökade med 4 punkter det fjärde kvartalet 2017. Från 1,67 procent vid utgången av det tredje kvartalet till 1,71 procent vid utgången av det fjärde kvartalet. Nivån för bruttomarginalen det fjärde kvartalet 2017 var den högsta som FI har uppmätt under den period, sedan 2002, som FI har beräknat marginalen

Under det fjärde kvartalet 2017 minskade utlåningsräntan på nya bolån. Även bankernas finansieringskostnad för bolån minskade. Att bruttomarginalen ökade förklaras av att bankernas finansieringskostnad minskade i en större omfattning än utlåningsräntan. Lägre finansieringskostnader för bankerna förklaras av utvecklingen för marknadsräntorna.

Kostnaden för bankernas marknadsfinansiering minskade genom fallande marknadsräntor.
Sedan 2010-2011 har FI infört regleringar för att minska sårbarheten för såväl låntagare som banker. Hit hör till exempel en höjning av riskvikter för bolån till 25 procent och en aktivering av den kontracykliska kapitalbufferten. Regleringarna ökar bankernas kapitalkostnad och för att behålla avkastningsnivån på bolån kan bankerna till följd av nya regleringar ha ökat bruttomarginalen. FI beräknar att de införda regleringarna innebär en ökning av bankernas kapitalkostnad för bolån motsvarande 40-50 räntepunkter på utlåningsräntan. Det betyder att bara en del av den kraftiga ökningen av bankernas bruttomarginal sedan 2010-2011 kan förklaras av ökade kostnader för bankerna genom nya regleringar.

Från och med beräkningen av bruttomarginalen kvartal 4 2017 har FI gjort en mindre metodförändring för beräkningen av utlåningsräntan. Förändringen medför att den genomsnittliga utlåningsräntan, och därmed även bruttomarginalen, faller marginellt de senaste två åren. Förändringen påverkar inte jämförbarheten av bruttomarginalen över tid och mellan olika perioder.

I uppdraget att värna finansiell stabilitet är FI mån om att bankerna i Sverige är robusta. Samtidigt har FI ett uppdrag att värna konsumenternas villkor. Utgifter för att finansiera det egna boendet är ofta ett hushålls största enskilda kostnad. FI publicerar bruttomarginalen på bolån som är ett av flera verktyg som konsumenter kan använda vid förhandlingar om bolåneräntan. Den höga marginalen på bolån visar att det finns ett stort förhandlingsutrymme. En hög lönsamhet på bolån bidrar till att banker vill behålla kunder och den höga marginalnivån visar på att det i en förhandling finns utrymme för banken att sänka räntan samtidigt som en god lönsamhet kan behållas. Det är därför viktigt att konsumenter kontaktar olika banker och förhandlar för att sänka sina räntekostnader. Det finns åtminstone åtta olika större aktörer som erbjuder bolån så konsumenter behöver inte vara begränsade till storbankerna. Om konsumenter i högre utsträckning var beredda att byta bank skulle detta sannolikt bidra till att de genomsnittliga bolåneräntorna sjönk.

Läs mer