Yttranden från ESRB och EBA om förändrad metod för tillämpning av riskviktsgolvet för svenska bolån

Europeiska systemrisknämnden (ESRB) och Europeiska bankmyndigheten (EBA) har överlämnat sina yttranden till EU-rådet, EU-kommissionen och FI om FI:s avsikt att ändra metoden för tillämpningen av det nuvarande riskviktsgolvet för svenska bolån.

FI publicerade den 28 mars 2018 remisspromemorian Förändrad metod för tillämpning av riskviktsgolvet för svenska bolån  (FI dnr 18-6251). I promemorian lämnas förslag om ett genomsnittligt riskviktsgolv om 25 procent för svenska bolån inom ramen för artikel 458 i tillsynsförordningen för de kreditinstitut som har tillstånd att tillämpa IRK-metoden och har exponering mot svenska bolån.

FI underrättade den 24 maj 2018 inom ramen för artikel 458 Europaparlamentet, EU-rådet, EU-kommissionen, ESRB och EBA om den föreslagna åtgärden (EU- underrättelsen). ESRB och EBA har nu överlämnat sina yttranden till EU-rådet, EU-kommissionen och FI.

Båda myndigheterna stödjer FI:s bedömning av risker kopplade till svenska bolån och de motsätter sig inte FI:s förslag till åtgärd.

FI inväntar nu besked från kommissionen om åtgärden får införas i Sverige.

Läs mer