EU antar teknisk standard om enhetligt elektroniskt rapporteringsformat

Europeiska kommissionen har antagit Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (Esma) tekniska standard om ett enhetlig elektroniskt rapporteringsformat (Esef) som delegerad förordning. Reglerna påverkar alla emittenter som står under redovisningstillsyn och berör års- och koncernredovisningar för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2020 eller senare.

Det Europeiska rådet och parlamentet har nu en period om tre plus tre månader att invända mot kommissionens förslag. Om de inte invänder kommer den delegerade förordningen publiceras i den Europeiska unionens officiella tidning.

Avsikten är att ett enhetligt rapporteringsformat ska göra det enklare för emittenter att rapportera och underlätta för investerare och andra intressenter att hitta, analysera och jämföra finansiell information.

De nya reglerna kommer att beröra års- och koncernredovisningar som innehåller finansiella rapporter för räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2020 och senare. Dessa rapporter ska upprättas i XHTML-format (Extensible HyperText Markup Language).
Finansiella rapporter som är upprättade i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) ska dessutom märkas upp i enlighet med en särskild klassificering (taxonomi). Klassificeringen är framtagen av Esma och bygger på den IFRS Taxonomi som publiceras av IFRS Foundation. Klassificeringen finns i bilagor till förordningen och kommer löpande att uppdateras. Märkningen av rapporterna ska ske med hjälp av XBRL (eXtensible Business Reporting Language). Denna märkning ska integreras i XHTML-formatet med hjälp av Inline XBRL-specifikationer.

Under de två första åren blir det tillåtet att bara märka upp de primära finansiella rapporterna utifrån förordningens klassificering. Uppmärkningen av noter kommer att bli obligatorisk för koncernredovisningar för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2022 eller senare. För noterna kommer så kallade blocktaggning att tillåtas. Detta innebär att avsnitt ska märkas upp med enhetliga klassificeringar.

Förordningen innehåller inget krav på märkning av räkningar eller noter för redovisning för juridisk person. Sådan märkning är enligt förordningen tillåten, givet att XBRL är det språk som används och att medlemsstaterna tillhandahåller en klassificering. I Sverige finns i dag inget sådant krav eller någon sådan klassificering för de emittenter som berörs av förordningen. Förordningen innehåller inte heller något krav på vilket format som ska användas vid inrapportering av halvårsrapporter.

I och med att regelverket utgör en delegerad förordning kommer det att bli direkt tillämpligt i alla medlemsländer utan implementering i nationell lag. I Sverige innebär detta att alla emittenter som står under redovisningstillsyn i enlighet med 16 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden kommer att omfattas av regelverket.

Läs mer

Laddar sidan