FI öppnar för höjt kontracykliskt buffertvärde i september

Nästa gång FI ska fatta ett beslut om kontracykliskt buffertvärde är i september. FI:s generaldirektör har bestämt att arbetet med att förbereda beslutet ska inriktas så att värdet kan höjas till 2,5 procent om det bedöms nödvändigt. Den kontracykliska bufferten är i nuläget 2,0 procent.

FI ska varje kvartal fastställa ett kontracykliskt buffertvärde. Buffertvärdet är i dag fastlagt genom Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2016:15) om kontracykliskt buffertvärde.

När FI bedömer att värdet behöver ändras kommer nya föreskrifter att beslutas. Inför en sådan ändring kommer ett förslag till föreskrifter att skickas ut på remiss, på samma sätt som med andra föreskrifter och allmänna råd.

FI fastställer det kontracykliska buffertvärdet för Sverige genom att ta hänsyn till kvalitativa och kvantitativa faktorer. Dessa innefattar hur systemriskerna och motståndskraften i banksystemet har utvecklats. FI bedömer varje kvartal vilket buffertvärde som bör gälla framöver. FI:s generaldirektör bedömer att det finns anledning att överväga en höjning av buffertvärdet. Ett förslag till föreskrifter tillsammans med en remisspromemoria kommer att remitteras i juli. FI:s styrelse fattar i september beslut om den kontracykliska bufferten ska höjas.