FI:s syn på beräkning av kapitalkrav för bank- och värdepapperssektorn i rapportering för finansiella konglomerat

2018-02-13 | Nyheter Rapportering Bank

Finansiella konglomerat ska i sin rapportering inkludera minimikapitalkraven, de kombinerade buffertkraven, eventuella åtgärder som antagits i enlighet med artiklarna 458 och 459 i EU:s tillsynsförordning. De ska också inkludera det kapitalbaskrav som kommunicerats till företagen inom ramen för FI:s översyns- och utvärderingsprocess.

År 2014 trädde den tekniska standarden RTS 342/2014 i kraft. Den förtydligar vissa bestämmelser i konglomeratdirektivet, däribland vilket kapitalkrav som ska gälla för den del av det finansiella konglomeratet som tillämpar bestämmelserna för bank- och värdepapperssektorn. Artikel 9.2 i RTS 342/2014 innebär att de finansiella konglomeraten i sin rapportering ska inkludera minimikapitalkraven, de kombinerade buffertkraven, eventuella åtgärder som antagits i enlighet med artiklarna 458 och 459 i tillsynsförordningen samt det kapitalbaskrav som kommunicerats med instituten inom ramen för Finansinspektionens översyns- och utvärderingsprocess.

FI vill också informera om att den planerade översynen av FI:s föreskrifter för finansiella konglomerat (FFFS 2011:26) har skjutits på framtiden. Den huvudsakliga anledningen är att "Joint Committee Financial Conglomerates", som är en kommitté under de europeiska tillsynsmyndigheterna, har initierat ett arbete för att ta fram en EU-gemensam rapportering för finansiella konglomerat som kommer att presenteras 2020.

Läs mer

Laddar sidan