Övergångsregler för kapitaltäckning i samband med IFRS 9

Den nya redovisningsstandarden IFRS 9 infördes vid årsskiftet. Det finns möjlighet för företag att utnyttja övergångsregler för att mildra inverkan på kapitaltäckningen till följd av IFRS 9. Anmälan ska göras till Finansinspektionen senast den 1 februari 2018.

Övergångsreglernas utformning framgår av EU:s tillsynsförordning efter ändring enligt Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/2395 av den 12 december 2017 om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 (tillsynsförordningen).

Övergångsreglerna medger en gradvis infasning i kapitaltäckningen av den effekt som i redovisningen uppstår direkt av ökade avsättningar för förväntade kreditförluster. Utöver detta finns möjligheter till ytterligare lättnader om företaget under kommande år får ökade förväntade kreditförluster.

De företag som berörs ska besluta om de kommer tillämpa övergångsreglerna eller inte. Ett företag som beslutat att använda övergångsreglerna ska även besluta om det avser att tillämpa de ytterligare lättnaderna.

Företag som står under FI:s tillsyn ska meddela FI sina beslut om både övergångsreglerna och de ytterligare lättnaderna senast den 1 februari 2018.

Meddelande till FI ska ske via länken nedan under Läs mer.

FI:s utgångspunkt är att enbart de företag som senast den 1 februari 2018 meddelat FI att de beslutat att använda övergångsreglerna får använda dessa regler. Det är tillåtet att ändra sitt ursprungliga beslut, men bara som en engångsföreteelse och under förutsättning att FI ger ett förhandstillstånd.

Av förordningen framgår att företagen ska offentliggöra vilka beslut de fattat i den här frågan. Detta gäller även beslut om att inte använda övergångsreglerna. Företag som beslutat att använda övergångsreglerna måste dessutom offentliggöra hur kapitalbasen, kapitalrelationerna och bruttosoliditetskravet skulle ha varit om de inte tillämpade övergångsreglerna. Se vidare artikel 473a punkt 8 i tillsynsförordningen.

Europeiska bankmyndigheten EBA har utfärdat riktlinjer om kraven på offentliggörande. 

Eventuella frågor kring meddelande av beslut till FI kan ställas till kapital@fi.se.

Läs mer