Ändringar i tillsynsföreskrifterna samt nya rapporteringsregler om minimikrav på nedskrivningsbara skulder

FI har beslutat om ändrade regler om tillsynskrav och kapitalbuffertar samt nya föreskrifter om periodisk rapportering av uppgifter om minimikravet på nedskrivningsbara skulder (MREL).

Ändringarna i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar (tillsynsföreskrifterna) innebär att nya regler om anmälningsplikt för företag som emitterar kapitalinstrument införs. FI inför också nya regler om hur företag ska offentliggöra information om kapitalbaskrav och kapitalbas, samt tröskelvärden för när ett fallissemang ska anses ha inträffat.

Syftet med ändringarna är att öka kvaliteten i tillsynen, tydliggöra kraven på företag under FI:s tillsyn samt att ge marknaden och allmänheten mer jämförbar och rättvisande information om företagens kapitaltäckning. Som en följd av ändringarna i tillsynsföreskrifterna görs även ändringar i vissa andra föreskrifter, däribland Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag.

FI inför dessutom nya föreskrifter om periodisk rapportering av uppgifter om minimikravet på nedskrivningsbara skulder och kapitalbas (MREL). Syftet med de nya föreskrifterna är att FI ska kunna bedöma om företagen uppfyller minimikravet.

Föreskrifterna träder i kraft den 15 juni 2019. Rapporteringsföreskrifterna ska tillämpas första gången på rapporteringen som avser balansdagen den 30 juni 2019.

Laddar sidan