Beslut som rör erkännande av makrotillsynsåtgärder i två EU-länder

2019-07-08 | ESRB Nyheter Stabilitet Bank

FI har fattat beslut som rör erkännande (reciprocitet) av makrotillsynsåtgärder i Frankrike och Belgien.

I Frankrike har den ansvariga makrotillsynsmyndigheten infört ett krav om en skärpning av gränsen för stora exponeringar mot högt skuldsatta stora icke-finansiella företag som har sitt säte i Frankrike. Kravet uppgår till 5 procent av det godtagbara kapitalet och ska tillämpas på globalt systemviktiga institut och andra systemviktiga institut på högsta konsolideringsnivå.

FI har beslutat att erkänna den franska åtgärden, men med tillämpning av den så kallade de minimis-principen. Detta innebär i nuläget ingen förändring för svenska systemviktiga institut. De tre svenska storbankerna har i dag exponeringar mot de relevanta franska motparterna som ligger betydligt under det kombinerade relevanta tröskelvärdet för materialitet (de minimis-principen), vilket innebär att de svenska storbankerna i dagsläget inte behöver tillämpa åtgärden.

I Belgien har den ansvariga makrotillsynsmyndigheten infört ett kombinerat krav bestående av bland annat ett riskviktstillägg om 5 procentenheter på belgiska bolåneexponeringar. Kravet ska tillämpas av kreditinstitut som använder interna riskklassificeringsmodeller (IRK kreditinstitut). FI har beslutat att inte erkänna den belgiska åtgärden eftersom svenska IRK-kreditinstituts bolåneexponeringar i Belgien är obetydliga.

FI har notifierat ESRB, Europeiska centralbanken (ECB) och Europeiska bankmyndigheten (Eba) om besluten.

Läs mer