EU-enkät om förekomst av press på företag att agera kortsiktigt

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har publicerat en enkät för att undersöka om finansmarknaden utövar press på företag att agera kortsiktigt.

Bakgrunden är att EU-kommissionen, inom ramen för sin handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt, har bett de tre europeiska tillsynsmyndigheterna för den finansiella sektorn att ta fram rapporter och lämna eventuella råd när det gäller förekomst av vad kommissionen benämner olämplig kortsiktighet i finanssektorn. Kortsiktigt beteende kan enligt EU-kommissionen vara när företagsledare och finansiella marknader lägger fokus på kortare tidshorisonter och prioriterar aktieägarnas mer kortsiktiga intressen framför långsiktig tillväxt för företagen.

Esmas syfte med enkäten är att ta reda på om det finns faktorer inom den finansiella sektorn som driver kortsiktighet hos företagen och att identifiera delar i existerande regelverk som kan ha en motverkande eller förstärkande effekt på detta. Enkäten riktar sig huvudsakligen till investerare, emittenter, förvaltningsbolag och andra marknadsaktörer.

Mer information finns på Esmas webbplats. Enkäten finns på en webbplats för EU:s offentliga enkäter. Se länkar nedan. Svar kan lämnas fram till och med den 29 juli.

Laddar sidan