EU klargör rapportering och hantering av derivatdata vid eventuell hård brexit

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har utfärdat ett offentligt uttalande om hur derivatdata som rapporteras enligt Emirförordningen, bör hanteras om Storbritannien lämnar EU utan ett avtal, hård brexit.

Enligt Emir-förordningen ska alla derivattransaktioner rapporteras till Esmas godkända transaktionsregister (TR), som centralt samlar in och underhåller transaktionsdata över alla derivatkontrakt. Enligt Emir förordningen ska båda motparterna till en derivattransaktion rapportera sina derivattransaktioner till TR.

De brittiska motparterna skulle inte vara skyldiga att rapportera sina derivattransaktioner under Emir till EU27 TR efter en hård Brexit. Esmas uttalande klargör följande aspekter för olika rapporteringsscenarier, nämligen där båda motparterna är från EU27, båda är från Storbritannien, och där en motpart är från EU27 och den andra motpart är från Storbritannien.

Uttalandet klargör:

  • Rapportering från centrala motparter och andra motparter
  • Transaktionsavstämning och data lagring hos TR;
  • Tillgång till Emir transaktionsdata för EU27-myndigheter
  • Portabilitet och aggregering av derivattransaktioner hos TR.

Motparter till derivattransaktioner i EU27 och centrala motparter bör noggrant bedöma eventuella risker att följa rapporteringsskyldigheterna enligt Emir vid delegering av rapporteringen till en motpart utanför EU-27.

De brittiska motparter förväntas inte rapportera någon derivattransaktion till EU27 TR  som ingåtts den 29 mars 2019 och framåt vid eventuell hård brexit.