Koncernredovisningsregler och preliminär tidplan för IFRS 17

Nu finns dokumentation från det sjunde diskussionsmötet mellan FI och branschen relaterat till IFRS 17.

På mötet, som hölls den 11 april, diskuterades en preliminär tidplan för implementeringen av IFRS 17 och vilka koncernredovisningsregler som bör gälla för försäkringsföretag.

Den dokumentation från mötet som FI nu publicerar omfattar en preliminär tidplan för FI:s föreskriftsarbete, de frågeställningar som diskuterades och kortfattade mötesanteckningar över branschens preliminära synpunkter samt en bakgrundspromemoria om tillämpning av IFRS i koncernredovisning.