Samråd om förslag till ändringar av Solvens 2-regler

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, Eiopa, har i dagarna publicerat ett yttrande med förslag inför nästa års översyn av Solvens 2-reglerna.

Yttrandet är ett svar på en förfrågan från EU-kommissionen från februari i år om att få in underlag inför den översyn av Solvens 2 som ska göras 2020. Det samråd som nu genomförs omfattar en större del av de ämnen som togs upp i EU-kommissionens förfrågan.

Förslagen och svarsmallar som ska användas för att lämna synpunkter på Eiopas yttrande finns publicerade på Eiopas webbplats (se länk nedan). Synpunkter kan lämnas senast den 15 januari 2020.