Slutrapport om utvärdering av lämplighetsprövning av styrelse, ledning och kvalificerade aktieägare

2019-02-06 | Eiopa Nyheter Försäkring

Eiopa har publicerat sin slutrapport om utvärdering av myndigheternas lämplighetsprövning av förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorganet samt kvalificerade aktieägare i försäkringsföretag, Peer Review on Propriety of AMSB Members and Qualifying Shareholders. Den innehåller fyra rekommendationer till Sverige.

Solvens 2- regelverket kräver att alla som leder verksamheten i ett försäkrings- och återförsäkringsföretag vid varje tidpunkt uppfyller lämplighetskraven. Enligt regelverket krävs lämplighet på försäkrings- och återförsäkringsföretagens kvalificerade ägare. Det primära ansvaret för lämplighetsprövning av den som ingår styrelsen, är verkställande direktören och är ersättare för någon av dem ligger hos försäkrings- och återförsäkringsföretagen men tillsynsmyndigheter ska också göra en egen bedömning av den utpekade personkretsen. Likaså ska eventuella förvärv av eller förändringar av kvalificerade innehav prövas.

FI fick fyra rekommendationer i Eiopas utvärdering:

  • att förtydliga i sin externa vägledning om hur FI:s lämplighetsprövningsprocess fortlöper i det fall försäkringsföretaget gör förändringar av den som ingår styrelsen, är verkställande direktören och är ersättare för någon av dem.
  • att fortlöpande verifiera att lämplighetskraven av de som ingår styrelsen, är verkställande direktören och/eller är ersättare för någon av dem är uppfyllda.
  • att fortlöpande, och utifrån en riskbaserad ansats med hänsyn till proportionalitetsreglerna, verifiera eller bedöma lämpligheten hos de kvalificerade aktieägarna.
  • att tillämpa samtliga kriterier vid lämplighetsprövning av kvalificerade aktieägare.


FI anpassar sin arbetsprocess så att den ligger i linje med dessa rekommendationer i tillämpliga fall.

Eiopas utvärdering jämförde de olika länderna och deras tillämpning av lagtexter. Målet är att harmonisera tillsynen på EU-nivå. Undersökningen fokuserade på perioden januari 2016 till maj 2017.

Laddar sidan