Tillägg till remiss – förslag till nya föreskrifter om tjänstepensionsverksamhet

FI remitterar ett tillägg till den tidigare remissen om nya föreskrifter och allmänna råd om tjänstepensionsverksamhet. Tillägget innehåller bland annat en ändrad bestämmelse om beräkning av kapitalkrav för aktiekursrisk och nya bestämmelser om en alternativ metod för att beräkna den långsiktiga terminsräntan (UFR).

FI remitterade den 5 juli 2019 ett förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om tjänstepensionsverksamhet. Remisstiden löpte ut den 13 september och FI bereder just nu förslaget. De nya föreskrifterna och allmänna råden är planerade att träda i kraft den 1 januari 2020.

Det ena förslaget i tillägget går ut på att ändra den tidigare föreslagna bestämmelsen för beräkning av kapitalkravet för aktiekursrisk. Enligt det nya förslaget ska beräkningen göras med en annan korrelationsmatris än vad som tidigare föreslogs.

Det andra förslaget gäller nya bestämmelser om försäkringstekniska avsättningar (FTA). Dels föreslås en tillfällig metod för att beräkna UFR, dels en bestämmelse som syftar till att genomföra en del av det andra tjänstepensionsdirektivet om vad ett tjänstepensionsföretag ska göra om det har beviljats undantag från att beräkna FTA minst en gång om året.

Skriftliga synpunkter på tilläggsremissen lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm eller via mejl till finansinspektionen@fi.se, senast den 14 oktober 2019. Ange diarienummer 18-1154.

FI bjuder in till ett särskilt remissmöte den 14 oktober 2019 för de remissinstanser som vill lämna muntliga synpunkter på tilläggsremissen. Anmälan till mötet ska göras till nedanstående kontaktperson senast den 11 oktober 2019.

Frågor om tilläggsremissen besvaras av Leonard Weber Landgren på mejl leonard.weberlandgren@fi.se eller tfn 08-408 985 06.

Laddar sidan