Tillstånd som FI lämnar före brexit och som förutsätter att Storbritannien är ett tredjeland kan förenas med villkor

Ett företag hemmahörande i Storbritannien kan hos FI före brexit söka tillstånd som förutsätter att sökanden är hemmahörande i ett tredjeland. På motsvarande sätt kan företag hemmahörande i Sverige söka tillstånd som förutsätter att Storbritannien är ett tredjeland. Om övriga förutsättningar för det aktuella tillståndet är uppfyllda kan FI bevilja ansökan, men tillståndet kommer att vara beroende av att en avtalslös brexit inträffar inom sex månader från att FI fattar sitt beslut.

I olika lagar finns bestämmelser om krav på tillstånd från FI för att företag som hör hemma i ett tredjeland (det vill säga utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) ska få driva viss finansiell verksamhet i Sverige. När Storbritannien lämnar Europeiska unionen (EU) kommer företag hemmahörande i Storbritannien alltså att behöva tillstånd för att driva sådan verksamhet i Sverige, om inte något annat överenskoms i förhandlingarna om Storbritanniens utträde ur EU.

På motsvarande sätt finns bestämmelser om att svenska företag som vill driva viss verksamhet i ett tredjeland ska ansöka om tillstånd hos FI, vilket alltså gör att företagen kan komma att behöva sådana tillstånd efter Storbritanniens utträde ur EU.

Villkor för tillstånd som beviljas före brexit

Om en ansökan om ett tillstånd som är beroende av att Storbritannien är ett tredjeland kommer in till FI innan Storbritannien har utträtt ur EU, kan FI ändå pröva om övriga förutsättningar för tillståndet är uppfyllda.

Om så är fallet kan FI bevilja tillståndet. Tillståndet kommer dock att vara beroende av ett villkor om att Storbritannien inom sex månader från beslutsdagen utträder ur EU utan ett avtal om utträde eller framtida relationer (avtalslös brexit). Anledningen till detta är att det underlag som FI har grundat sitt beslut om tillstånd på inte ska vara för gammalt när tillståndet börjar gälla.

Exempel – brexit utan eller med avtal

Exempel: Ett brittiskt företag ansökte under våren 2019 om tillstånd för att driva en viss verksamhet i Sverige efter att Storbritannien har utträtt ur EU. Den 1 juni 2019 beviljade FI tillståndet, under förutsättning att en avtalslös brexit inträffar senast den 1 december 2019. Om en avtalslös brexit inträffar den 1 november 2019 är villkoret uppfyllt och tillståndet börjar att gälla den dagen.

Om i stället Storbritannien inom samma tid utträder ur EU med ett avtal som innebär att det inte behövs något tillstånd efter utträdet, eller om en avtalslös brexit inträffar efter den 1 december 2019, är villkoret inte uppfyllt och tillståndet förfaller. Om företaget därefter på nytt ansöker om tillstånd måste det betala en ny ansökningsavgift.