Finansiella företag ska vara återhållsamma med utdelningar till och med september 2021

I ljuset av den ekonomiska osäkerhet som den pågående coronapandemin medför förväntar sig FI att bankerna inklusive kreditinstitut och andra finansiella företag som försäkringsbolag ska vara återhållsamma med aktieutdelning och aktieåterköp fram till den 30 september 2021. Summan av utdelning och återköp i bankerna under denna tid ska därför inte överstiga 25 procent av det sammanlagda nettoresultatet för de två räkenskapsåren 2019−2020.

– Bankerna behöver vara fortsatt återhållsamma med utdelningar fram till och med september nästa år. En eventuell utdelning under den här perioden ska inte överstiga 25 procent av de två senaste årens vinst. Det upprätthåller bankernas motståndskraft samtidigt som det öppnar för möjligheten för lönsamma banker att göra en begränsad utdelning till aktieägarna. Det är fortsatt viktigt att säkerställa att bankerna kan låna ut pengar för att stötta samhällsekonomin under och efter pandemin, säger FI:s generaldirektör Erik Thedéen.

FI rekommenderar i dag att banker och andra finansiella företag ska vara återhållsamma i beslut om aktieutdelningar och aktieåterköp även under 2021. Den ekonomiska osäkerheten innebär att finansiella företag behöver ha betydande marginaler för att kunna hantera eventuella framtida problem. I det fall företag ändå bedömer att de kan dela ut pengar eller genomföra återköp anser FI att det ska ske i begränsad utsträckning fram till den 30 september 2021. FI avser att tillämpa rekommendationen proportionellt så att hänsyn tas till det enskilda företagets betydelse för riskerna för den finansiella stabiliteten och dess roll i finansieringen av återhämtningen i ekonomin under och efter coronapandemin.

Rekommendationen görs mot bakgrund av att den europeiska systemrisknämnden ESRB där Sverige som EU-medlemsstat är representerat har fattat beslut om att uppdatera sin tidigare rekommendation om finansiella företags utdelning av kapital under coronapandemin. Både ESRB och FI har tidigare rekommenderat att ingen utdelning ska ske under 2020. Den rekommendationen återspeglade de exceptionella och utmanande förhållanden och den stora osäkerhet som gällt i den globala och den svenska ekonomin under 2020. När FI nu reviderar sin rekommendation reflekterar det FI:s uppfattning att osäkerheten avseende de långsiktiga makroekonomiska utsikterna har minskat något. FI:s syn ansluter sig till motsvarande bedömningar som görs av ESRB och EBA.

FI:s reviderade rekommendation syftar framför allt till att säkerställa att bankerna ska ha förmåga att absorbera förluster och ge krediter för att stötta ekonomin under och efter pandemin. Baserat på FI:s stresstester bedömer FI att de större bankerna kommer att förbli välkapitaliserade och att de kan förväntas klara av att tillgodose företagens och hushållens kreditbehov under och efter pandemin. Den ekonomiska osäkerheten är dock fortfarande avsevärd, störningar av olika slag fortsätter att inträffa och stora statliga stödåtgärder är fortsatt på plats. Risken för att pandemins ekonomiska effekter kan komma att påverka bankernas balansräkningar i betydande grad är därför inte borta.

I en samlad bedömning anser FI att det ska vara möjligt för banker att lämna utdelning under 2021 men en fortsatt försiktig hållning är nödvändig så att bankernas motståndskraft även mot oväntat ogynnsamma ekonomiska utfall kan upprätthållas. Banker som avser att betala utdelning eller återköpa aktier måste vara lönsamma och ha utrymme för det utifrån en synnerligen försiktig bedömning av sitt kapitalbehov nu och framöver. Givet den fortsatta osäkerheten om coronapandemins ekonomiska följdverkningar, förväntar sig FI att summan av en enskild banks aktieutdelningar och aktieåterköp under perioden fram till 30 september 2021 inte ska överstiga 25 procent av summan av det sammanlagda nettoresultatet för de två räkenskapsåren 2019 och 2020. Inför eventuella förslag om utdelning och återköp bör bankerna samråda med FI.

I likhet med den rekommendation som gällt för 2020 ska FI:s rekommendation för 2021 ses som en exceptionell åtgärd. Den reviderade rekommendationen gäller till utgången av september 2021. Om inte förhållandena utvecklas på ett väsentligt ogynnsamt sätt fram till dess kommer FI då att upphäva rekommendationen och återgå till den normala tillsynprocessen för bedömningen av bankernas risker och kapitalbehov. I ett normalläge har bankernas styrelser det fulla ansvaret för att bedöma vilka kapitalbuffertar som man bör hålla utöver de kapitalkrav som FI fastställer, och att själva föreslå utdelning till bolagsstämman.


Presstjänst
(Ej sms)