Ändringar av två delegerade förordningar om prospekt

EU-kommissionen har antagit två delegerade förordningar om ändring och rättelse av kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/979 och (EU) 2019/980 kopplade till prospektförordningen (EU) 2017/1129. Ändringarna granskas nu av Europaparlamentet och rådet innan de kan träda i kraft.

I korthet innebär ändringarna bland annat följande:

  • emittenter av vissa aktierelaterade värdepapper (vissa typer av konvertibla värdepapper, utbytbara värdepapper och derivatinstrument) ska omfattas av mindre betungande regler för offentliggörande,
  • förändringar av krav på offentliggörande av underkända revisionsberättelser som innehåller anmärkningar, ändringar av uttalanden, reservationer eller upplysningar av särskild betydelse
  • vissa förändringar som gäller EU-tillväxtprospekt.
Laddar sidan