Beslut av FI:s styrelse: kontracykliskt buffertvärde sänks till noll

Under ett extrainsatt styrelsesammanträde i dag måndag den 16 mars beslutade FI:s styrelse att fastställa det kontracykliska buffertvärdet till 0 procent enligt det förslag som presenterades fredagen den 13 mars 2020.

Spridningen av coronaviruset leder till ekonomiska störningar i omvärlden och i Sverige. När ekonomin drabbas av störningar är det viktigt att säkra att kreditförsörjningen fungerar väl. Företag och hushåll kan behöva låna för att upprätthålla produktion, investeringar och konsumtion.

Finansinspektionen (FI) sänker därför det kontracykliska buffertvärdet med 2,5 procentenheter och fastställer det till 0 procent. Åtgärden görs i förebyggande syfte, för att motverka kreditåtstramningar till följd av den senaste utvecklingen av coronaviruset och spridningen av covid-19 och dess effekter på samhällsekonomin. Det nya buffertvärdet ska tillämpas från och med den 16 mars 2020. FI räknar med att inte ändra den nya buffertnivån de närmsta tolv månaderna. Det innebär att en eventuell efterföljande höjning inte förväntas börja gälla förrän tidigast i mars 2022.

Sänkningen görs genom en ändringsföreskrift till Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:33) om kontracykliskt buffertvärde. Ändringarna börjar gälla omedelbart.

Beslutspromemoria FFFS 2020:2

FFFS 2020:2 - Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:33) om kontracykliskt buffertvärde