EBA-riktlinjer för rapportering och offentliggörande av exponeringar som berörs av ekonomiska åtgärder mot covid-19

Europeiska bankmyndigheten (EBA) har den 2 juni publicerat riktlinjer om rapportering och offentliggörande när det gäller exponeringar som berörs av ekonomiska åtgärder mot effekterna av coronapandemin. Finansinspektionen kommer att tillämpa dessa riktlinjer, men utnyttja den flexibilitet som ges enligt punkt 20 i dem.

Inom EU har olika åtgärder vidtagits för att motverka de negativa ekonomiska effekterna av coronavirusets spridning. Som exempel kan nämnas åtgärder där hushåll eller företag ges möjlighet till tillfällig amorteringslättnad. Den 2 april publicerade EBA riktlinjer som ger vägledning om vilka kriterier som måste vara uppfyllda för att åtgärder som vidtagits av detta skäl ska betraktas som ett generellt moratorium. FI gjorde därefter förtydliganden utifrån ett svenskt perspektiv om vad som bedöms uppfylla dessa kriterier.

För att kunna följa hur vidtagna åtgärder har tillämpats i medlemsländerna, har EBA nu även publicerat riktlinjer för rapportering och offentliggörande av relevant information.

FI kommer att begränsa omfattningen av riktlinjernas tillämpning enligt de möjligheter som ges. För rapportering innebär det att uppgifter enbart behöver lämnas på konsoliderad nivå för de företag som i dag omfattas av krav på rapportering enligt det så kallade Finrep-paketet. Undantag kommer också att göras för mallarna 90.02, 90.03, 91.02, 91.03, 91.04, 92.01, 93.01 och 93.02 i Annex 1 till riktlinjerna.

Rapporteringen kommer att ingå i version 2.10 fas 2. EBA räknar med att under juni publicera den datapunktmodell och XBRL-taxonomi där den nya rapporteringen kommer att ingå.

Referensdag för det första rapporteringstillfället kommer att vara den 30 juni 2020. Rapporten kommer sedan lämnas kvartalsvis. FI avser att återkomma med mer information om när rapporteringen per 30 juni senast ska vara FI tillhanda.

Krav på offentliggörande begränsas enligt FI:s tillämpning av riktlinjerna till systemviktiga företag. Företag som inte är systemviktiga kan frivilligt välja att tillämpa kraven på offentliggörande. Offentliggörande ska göras per 30 juni och 31 december.