Eiopa om utdelningar och rörliga ersättningar under coronapandemin

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) publicerade den 2 april ett uttalande om utdelningar och principer för rörlig ersättningspolicy i samband med coronapandemin.

Eiopa uppmanar försäkringsbolag att tillfälligt upphäva alla diskretionära utdelningar och återköp av aktier som syftar till att ersätta aktieägarna. Bakgrunden är den osäkerhet som nu råder om hur stora och varaktiga effekter coronapandemin kommer att få på finansmarknaderna och ekonomin i stort samt vad den osäkerheten som nu råder om försäkringsgivares solvens och finansiella ställning kommer att få för konsekvenser.

Detta uppskov bör ses över när de finansiella och ekonomiska effekterna av coronapandemin börjar bli tydligare.

Laddar sidan