Eiopa-rapport om tillsyn av och regler om produkttillsyn och produktstyrning

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) har publicerat en rapport som beskriver tillsynen av reglerna om produkttillsyn och produktstyrning. Rapporten kan också ge försäkringsföretag och försäkringsförmedlare stöd vid genomförandet av dessa regler.

I samband med införandet av lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution infördes regler om produkttillsyn och produktstyrning (produktgodkännandeprocessen). Dessa regler ska tillämpas av försäkringsföretag och försäkringsförmedlare.

Ytterligare regler kring denna process framgår också av kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2358 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/97 vad gäller produkttillsyns- och styrningskrav för försäkringsföretag och försäkringsdistributörer.

Laddar sidan