Esma-uttalande om offentliggörande av periodiska rapporter för fonder

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har publicerat ett uttalande om coronaviruspandemins påverkan på möjligheterna för förvaltare av olika typer av fonder att uppfylla de krav på tidpunkter för offentliggörande av periodiska rapporter som finns i respektive regelverk.

Av uttalandet framgår att Esma och de nationella tillsynsmyndigheterna är medvetna om att den pågående pandemin kan medföra svårigheter för förvaltare att upprätta vissa rapporter för fonder inom de lagstadgade tidsramarna, bland annat årsberättelse och halvårsredogörelse.

De förvaltare som omfattas av uttalandet är bland annat förvaltare av värdepappersfonder, auktoriserade förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF), AIF-förvaltare i tredje land som marknadsför alternativa investeringsfonder inom EU enligt artikel 42 i AIFMD, förvaltare av europeiska riskkapitalfonder (EuVECA) och förvaltare av europeiska fonder för socialt företagande (EuSEF).

Förvaltare förväntas göra sitt bästa för att fullgöra sin rapporteringsskyldighet i tid. Nationella tillsynsmyndigheter rekommenderas dock att inte prioritera tillsynsåtgärder mot de förvaltare som på grund av coronaviruset inte kan offentliggöra rapporterna inom de lagstadgade tidsramarna förutsatt att de offentliggörs inom en period som anges i uttalandet.

Vidare framgår att förvaltare förväntas informera den nationellatillsynsmyndigheten och investerare om att de inte kan offentliggöra rapporterna inom de lagstadgade tidsramarna, orsakerna till detta och, i den utsträckning det är möjligt, ge en uppskattning kring när rapporterna väntas kunna publiceras. Det betonas också att vissa typer av fonder omfattas av upplysningskraven i artikel 17 i förordningen om marknadsmissbruk. Esma hänvisar i denna del särskilt till den informationsskyldigheten för insiderinformation som dessa fonder omfattas av.

FI står bakom Esma:s uttalande.