FI föreslår ändrade regler och ändrad tillämpning av bankers kapitalkrav

FI föreslår ändringar i föreskrifter och ändrad tillämpning av kapitalkrav för svenska banker för att anpassa dem till EU:s så kallade bankpaket.

Bankpaketet om riskreducerande åtgärder innebär ändringar i regelverken om kapitaltäckning och hantering av banker i kris. Syftet är att både stärka bankernas motståndskraft mot kriser och säkerställa att samhällskritiska verksamheter kan upprätthållas vid en kris.

Kapitaltäckningsreglerna bestäms genom en förordning (tillsynsförordningen) som är direkt tillämplig i Sverige och ett direktiv (kapitaltäckningsdirektivet) som genomförs i svensk rätt genom lagar och FI:s föreskrifter.

De förslag som FI nu remitterar utgår från de lagförslag som finns i regeringens lagrådsremiss "Ändringar i regelverket om kapitaltäckning", som beslutades den 24 september 2020.

Ändringar i föreskrifter

FI föreslår ändringar i följande föreskrifter:

  • Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar
  • Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1) om ersättningssystem i kreditinstitut och värdepappersbolag
  • Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
  • Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:4) om hantering av operativa risker

Därutöver föreslår FI nya föreskrifter och allmänna råd om skyldighet för kreditinstitut som driver verksamhet genom filial i Sverige och som har sitt huvudkontor i ett tredjeland att rapportera vissa uppgifter.

Ändringar i tillämpningen

FI föreslår även ändringar i tillämpningen av de så kallade pelare 2-kraven liksom ställningstaganden relaterade till införandet av pelare 2-vägledningarna samt tillämpningen av kapitalbuffertar. Dessa förslag presenteras i promemorian "Nya kapitalkrav för svenska banker" (se nedan).

Förslag till ikraftträdande och tillämpning

FI föreslår att de föreskriftsändringar som genomför ändringarna i kapitaltäckningsdirektivet träder i kraft samtidigt som motsvarande lagändringar. Ändringarna som kompletterar tillsynsförordningen föreslås träda i kraft den 28 juni 2021.

Tidpunkten för när FI börjar tillämpa de ändringar som beskrivs i promemorian "Nya kapitalkrav för svenska banker" beror i hög utsträckning på när de relevanta lagändringarna träder i kraft.

Skriftliga synpunkter på förslagen

Skriftliga synpunkter på föreskriftsförslagen lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm eller via mejl till finansinspektionen@fi.se, så att de har kommit in till FI senast den 6 november. Ange diarienummer 20-4596.
Frågor om remissen besvaras av Sara Ehnlund Martinussen sara.ehnlundmartinussen@fi.se eller 08-408 984 09.

Skriftliga synpunkter på promemorian "Nya kapitalkrav för svenska banker" lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, eller via mejl till finansinspektionen@fi.se, så att de har kommit in till FI senast den 23 oktober. Ange diarienummer 20-20990.

Frågor om remissen besvaras av Maria Blomberg maria.blomberg@fi.se eller 08-408 981 79.

Om EU:s bankpaket

Bankpaketet beslutades under våren 2019. Ändringarna i regelverket genomför reformer som regeringar, centralbanker och tillsynsmyndigheter enades om på internationell nivå inom Baselkommittén för banktillsyn och rådet för finansiell stabilitet (FSB) efter den senaste finanskrisen.

Därutöver har EU-kommissionen, utifrån handlingsplanen för att skapa en kapitalmarknadsunion, tagit initiativ till ytterligare ändringar bland annat för att minska onödig administrativ börda och för att komma till rätta med att medlemsländer tillämpar regelverket på olika sätt. Det innebär mer enhetliga EU-regler för att tillämpa de verktyg som tillsynsmyndigheterna använder för att bestämma bankernas kapitalkrav.

Förslag på ändringar i tillämpningen

Förslag på föreskrifter

Läs mer