FI tillämpar riktlinjer för moratorier för lånebetalningar och för rapportering och offentliggörande av exponeringar som berörs av covid-19-åtgärder

FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att FI avser att följa EBA:s riktlinjer om lagstadgade och icke lagstadgade moratorier för lånebetalningar som tillämpas mot bakgrund av covid-19- krisen samt riktlinjer för rapportering och offentliggörande av exponeringar som berörs av ekonomiska åtgärder mot covid-19.

Den 2 april 2020 publicerade EBA riktlinjer för moratorier för lånebetalningar som tillämpas mot bakgrund av covid-19- krisen (EBA/GL/2020/02), utfärdade enligt artikel 16 i förordning (EU) nr 1093/2010. Den 18 juni meddelade EBA att tidsperioden för hur länge riktlinjerna ska tillämpas har förlängts, från fram till den 30 juni till fram till den 30 september 2020.

Syftet med riktlinjerna är att specificera den tillsynsbehandling av lagstadgade och icke lagstadgade moratorier för lånebetalningar som införts som svar på covid-19-pandemin. Riktlinjerna gäller tillämpningen av definitionen av fallissemang i enlighet med artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013 och klassificeringen av anstånd i enlighet med artikel 47b i den förordningen.

Den 2 juni 2020 publicerade EBA riktlinjer om rapportering och offentliggörande när det gäller exponeringar som berörs av ekonomiska åtgärder mot effekterna av coronapandemin, utfärdade enligt artikel 16 i förordning (EU) nr 1093/2010.
Syftet med riktlinjerna är att möjliggöra övervakning av utnyttjandet av moratorier för lånebetalningar som tillämpas mot bakgrund av covid-19-krisen, både ur tillsynsperspektiv och för bedömning av den finansiella stabiliteten, samt att bidra till transparens gentemot allmänheten.

Företag som omfattas av riktlinjerna

Riktlinjerna gäller för kreditinstitut som tillämpar någon åtgärd som uppfyller kriterierna för lagstadgade och icke lagstadgade moratorier. Finansinspektionen har i ett uttalande den 14 april uttryckt sin uppfattning kring vilka svenska åtgärder som uppfyller dessa kriterier.

Riktlinjerna för rapportering begränsas till att lämnas på konsoliderad nivå för de företag som i dag omfattas av krav på rapportering enligt det så kallade Finrep-paketet. Kraven på offentliggörande begränsas enligt FI:s tillämpning av riktlinjerna till systemviktiga företag. Företag som inte är systemviktiga kan frivilligt välja att tillämpa kraven på offentliggörande.

Riktlinjernas rättsliga status

FI:s uppfattning är att riktlinjer från EBA riktade till behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer är att jämställa med svenska allmänna råd (det som sägs om riktlinjer avser även rekommendationer). Förordning 1093/2010/EU om inrättandet av EBA innebär att behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer direkt på grund av förordningen med alla tillgängliga medel ska söka följa dessa riktlinjer. Eftersom förordningen har direkt verkan kommer FI inte att utfärda några egna allmänna råd men när FI bedömer att det behövs kan riktlinjer komma att omarbetas till bindande regler i form av föreskrifter.