FI tillämpar riktlinjer om rapportering i förordningen om penningmarknadsfonder

FI har meddelat Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) att FI avser att följa Esmas riktlinjer om rapportering till behöriga myndigheter i enlighet med artikel 37 i förordningen om penningmarknadsfonder.

Den 22 juni 2020 publicerade Esma översättningar av riktlinjer om rapportering till behöriga myndigheter i enlighet med artikel 37 i förordningen om penningmarknadsfonder (ESMA34-49-173).

Riktlinjerna syftar till att fastställa konsekventa, effektiva och ändamålsenliga tillsynsmetoder samt till att säkerställa en gemensam, enhetlig och konsekvent tillämpning av artikel 37 i förordningen om penningmarknadsfonder och av genomförandeförordningen om rapportering. Riktlinjerna syftar i synnerhet till att ge vägledning om innehållet i fälten i den rapporteringsmall som finns i bilagan till genomförandeförordningen om rapportering.

Riktlinjernas rättsliga status

FI:s uppfattning är att riktlinjer från Esma riktade till behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer är att jämställa med svenska allmänna råd. Förordning 1095/2010/EU om inrättandet av Esma innebär att behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer direkt på grund av förordningen med alla tillgängliga medel ska söka följa dessa riktlinjer. Eftersom riktlinjerna har direkt verkan kommer FI inte att utfärda några egna allmänna råd, men om FI bedömer att det behövs kan riktlinjerna komma att omarbetas till bindande regler i form av föreskrifter.

Laddar sidan