FI tillämpar riktlinjer om rapportering i förordningen om penningmarknadsfonder

FI har meddelat Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) att FI avser att följa Esmas riktlinjer om rapportering till behöriga myndigheter i enlighet med artikel 37 i förordningen om penningmarknadsfonder.

Den 22 juni 2020 publicerade Esma översättningar av riktlinjer om rapportering till behöriga myndigheter i enlighet med artikel 37 i förordningen om penningmarknadsfonder (ESMA34-49-173).

Riktlinjerna syftar till att fastställa konsekventa, effektiva och ändamålsenliga tillsynsmetoder samt till att säkerställa en gemensam, enhetlig och konsekvent tillämpning av artikel 37 i förordningen om penningmarknadsfonder och av genomförandeförordningen om rapportering. Riktlinjerna syftar i synnerhet till att ge vägledning om innehållet i fälten i den rapporteringsmall som finns i bilagan till genomförandeförordningen om rapportering.

Riktlinjernas rättsliga status

FI:s uppfattning är att riktlinjer från Esma riktade till behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer är att jämställa med svenska allmänna råd. Förordning 1095/2010/EU om inrättandet av Esma innebär att behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer direkt på grund av förordningen med alla tillgängliga medel ska söka följa dessa riktlinjer. 

Laddar sidan