FI vill se ökad transparens på företagsobligationsmarknaden

I samband med coronapandemins utbrott under våren 2020 drabbades de finansiella marknaderna av stora störningar. Den svenska marknaden för företagsobligationer slutade då att fungera på ett tillfredställande sätt. Finansinspektionen (FI) bjöd därför in flera olika branschorganisationer och myndigheter till samtal den 9 september för att diskutera åtgärder för att öka företagsobligationsmarknadens motståndskraft och förbättra dess funktionssätt.

− Branschorganisationen Svensk värdepappersmarknad bör snabbutreda hur marknadsaktörerna kan öka transparensen på företagsobligationsmarknaden, det vill säga publicera i vilka volymer och till vilka priser omsättningen sker. Ett förslag på förbättringar bör vara klart inom två månader. Transparensen har försämrats sedan Mifid 2 infördes, tvärtemot regleringens syfte. Obligationsmarknaden måste, som ett minimum, återgå till den transparens som gällde innan dess, sa Erik Thedéen.

De organisationer som deltog i samtalet under onsdagen var Fondbolagens förening, Industrins finansförening, Nasdaq Stockholm, Svensk försäkring, Svensk värdepappersmarknad, Svenskt näringsliv, Finansdepartementet, Riksbanken och Riksgälden. Samtalet inleddes med att FI:s generaldirektör Erik Thedéen berättade om bakgrunden till initiativet samt vikten av en välfungerande företagsobligationsmarknad.

Under de senaste åren har den svenska företagsobligationsmarknaden vuxit kraftigt och blivit en allt viktigare finansieringskälla för svenska företag. Detta har bland annat skett eftersom intresset för att placera i företagsobligationer, främst via fonder, har ökat bland svenska placerare. Att företagen har tillgång till både bankfinansiering och marknadsfinansiering är sunt för det enskilda företaget och viktigt för den finansiella stabiliteten. Under vårens turbulens på de finansiella marknaderna uppstod stora problem på marknaden för företagsobligationer. Det var bland annat svårt för fonder och andra aktörer att få en bra bild av prissättningen av obligationer. Vissa fick problem att avyttra sina innehav. Företagen kunde inte ge ut nya obligationer. Riskerna visade sig därmed vara högre än vad många aktörer kanske trodde.

Det finns en stor samsyn bland deltagarna i onsdagens samtal om värdet i att ha en välfungerande företagsobligationsmarknad i svenska kronor. Händelserna under våren blottade dock svagheter i andrahandsmarknaden som måste hanteras. För en välfungerande marknad krävs det framförallt åtgärder för att skapa bättre transparens, likviditet och värdering. Dessa tre områden hänger dessutom ihop.

Ett första steg mot att bland annat skapa bättre likviditet på marknaden är ökad transparens om avslutspriser och volymer. Med bättre information om faktiska priser kan placerare och emittenter även lättare bedöma indikativa skärmpriser vilket innebär ett bättre underlag för rättvisande värdering av obligationsinnehaven.

Under nästa år kommer en översyn av Mifid 2 och Mifir inledas på EU-nivå. Där ingår bland annat att utvärdera de nuvarande transparensreglerna som finns inom hela EU. FI förväntar sig dock att de privata svenska aktörerna redan nu tar egna initiativ. Ansvaret för att den svenska marknaden ska fungera väl delas av alla marknadsdeltagare. De institut som arrangerar och placerar obligationsemissioner och handlar på andrahandsmarknaden bör ta fram konkreta lösningar för ökad transparens. Även placerare och emittenter har ett ansvar att aktivt formulera och föra fram önskemål och krav. FI och andra myndigheter kan på lämpligt sätt stötta i processen.