Förslag till ändrade föreskrifter om pensionsstiftelser

FI föreslår ändrade föreskrifter om pensionsstiftelser med anledning av det andra tjänstepensionsdirektivet. Bestämmelser som rör pensionsstiftelser flyttas från försäkringsrörelseföreskrifterna.

De ändrade föreskrifterna om pensionsstiftelser ska gälla för en pensionsstiftelse som tryggar utfästelse om pension till minst 100 personer för vilka avsättningar har gjorts till stiftelsen. Bestämmelsen om användningen av derivat i förslaget till föreskrifter föreslås gälla även för en pensionsstiftelse som tryggar utfästelse om pension till 16-99 personer för vilka avsättningar har gjort till stiftelsen. I föreskrifterna ställs krav på pensionsstiftelserna att offentliggöra information om ersättningspolicy. Vidare föreslås krav på användningen av derivat. En mindre justering sker gällande vad placeringsriktlinjerna ska innehålla. Bestämmelserna om lämplighetsprövning i försäkringsrörelseföreskrifterna förs, för pensionsstiftelsernas del, över till pensionsstiftelseföreskrifterna. I samband med detta anpassas blanketten till pensionsstiftelsernas verksamhet.

Tillsammans med de ändringar som regeringen föreslår i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. förtydligar de ändrade föreskrifterna Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2341 av den 14 december 2016 om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (andra tjänstepensionsdirektivet).

De ändrade föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020, det vill säga samtidigt som lagändringarna.

Skriftliga synpunkter på förslaget lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm eller via mejl till finansinspektionen@fi.se, senast den 27 mars 2020. Ange diarienummer FI Dnr 19-26092.

Frågor om remissen besvaras av Anna Wedin på tfn 08-408 981 05 eller e-post anna.wedin@fi.se.

Laddar sidan