Förslag till ändrade regler om årsredovisning i försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag

FI föreslår ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2019:23) om årsredovisning i försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag.

FI föreslår att kravet på att alla företag som upprättar koncernredovisning ska tillämpa internationella redovisningsstandarder tas bort för onoterade företag. På så sätt anpassar FI föreskrifterna till de koncernredovisningsbestämmelser för onoterade företag som gäller enligt lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.

Föreskrifterna föreslås börja gälla den 1 december 2020. De ska tillämpas på koncernredovisningar som upprättas för det räkenskapsår som avslutas den 31 december 2020.

Frågor om remissen besvaras av Greta Wennerberg på tfn 08-408 981 23 eller e-post greta.wennerberg@fi.se.

Skriftliga synpunkter på förslaget lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm eller via mejl till finansinspektionen@fi.se, senast den 3 juli 2020. Ange diarienummer FI Dnr 20-1823.

Laddar sidan