Förslag till ändrade regler om årsredovisning i försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag

FI föreslår ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2019:23) om årsredovisning i försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag.

FI föreslår att bestämmelserna om avsättning till överkursfonder ändras. På så sätt anpassar myndigheten föreskrifterna till de ändrade bestämmelserna om överkursfond i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag och i årsredovisningslagen (1995:1554).

Föreskrifterna föreslås börja gälla den 6 februari 2021. De ska tillämpas på räkenskapsår som inleds efter den 31 december 2020.

Frågor om remissen besvaras av Greta Wennerberg på telefon 08-408 981 23 eller
e-post greta.wennerberg@fi.se.

Skriftliga synpunkter på förslaget lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm eller via e-post till finansinspektionen@fi.se, senast den 11 december 2020. Ange diarienummer FI dnr 20-23084.

Laddar sidan