Förslag till nya informationskrav i fondförvaltningen

FI föreslår ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder och i Finansinspektionens föreskrifter (2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

De föreslagna ändringarna gäller värdepappersfonder och specialfonder.

Enligt förslaget ska fondbolag, förvaltningsbolag och AIF-förvaltare lämna ytterligare uppgifter till FI i den kvartalsvisa innehavsrapporteringen. Tidpunkten för att rapportera innehaven i specialfonder, med begränsad möjlighet att förvärva och lösa in andelar, flyttas fram. Dessutom ska årsberättelsen för en värdepappers- eller specialfond innehålla uppgifter om de granskningar av ersättningspolicyn som har gjorts under året.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021. De nya rapporteringskraven för värdepappers- och specialfonder, och den nya rapporteringstidpunkten för specialfonder med begränsad möjlighet att förvärva och lösa in andelar, ska alltså tillämpas första gången på sammanställningar som upprättas per den 31 mars 2021. De nya informationskraven för årsberättelsen tillämpas första gången på årsberättelser som lämnas för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2020.

Skriftliga synpunkter på förslaget lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm eller via mejl till finansinspektionen@fi.se, senast den 14 augusti 2020. Ange diarienummer FI dnr 20-4957.

Frågor om remissen besvaras av Angelica Thornquist Lavicka på
tfn 08-408 983 92 eller e-post angelica.thornquistlavicka@fi.se.