Så ska banker tillämpa kapitalkrav fram till nästa översyn och utvärdering

Den 20 november presenterade FI beslut om ändrad tillämpning av bankernas kapitalkrav. Vissa ändringar i bankernas kapitalkrav slår igenom först när FI genomfört en ny översyn och utvärdering (ÖUP). I en promemoria beskriver FI införandet av ändringar i pelare 2 under den övergångsperiod som varar fram till nästa översyn och utvärdering.

De riskbedömningar, med tillhörande kapitalkrav och likviditetskrav, som FI beslutat om i en översyn och utvärdering (ÖUP) gäller fram till dess att nya ÖUP-beslut har fattats enligt det nya regelverket.

Till det kommer ett antal förtydliganden och, i förekommande fall, ändringar som beskrivs i promemorian.