Tillägg till remiss – förslag till ändringar i regler om försäkringstekniska grunder

FI gör ett tillägg till det förslag till ändringar i regler om försäkringsrörelse och försäkringstekniska grunder som skickades på remiss den 3 februari 2020.

FI kompletterar den tidigare remissen med ett förslag på ytterligare justeringar av antagandena om dödlighet för ålderspension i bilagan till Finansinspektionens föreskrifter om försäkringstekniska grunder. Antagandena tillämpas när en arbetsgivare enligt 3 § lagen om tryggande av pensionsutfästelse m.m. ska beräkna kapitalvärdet av pension som en arbetstagare intjänat. Förslaget framgår av bifogad tilläggsremiss.

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 juni 2020.

Skriftliga synpunkter på förslaget lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm eller via e-post till finansinspektionen@fi.se, senast den 25 mars 2020. Ange diarienumret FI dnr 17-21914.

Frågor om remissen besvaras av William Svärd på telefon 08-408 98 835 eller e-post william.svard@fi.se.

Laddar sidan