Vänta med ansökningar som räknar med Storbritannien som tredjeland

Företag bör tills vidare avvakta med att skicka in ansökningar till Finansinspektionen om tillstånd som förutsätter att Storbritannien är ett tredjeland. Bakgrunden till detta är att Storbritanniens övergångsperiod för utträdet ur EU kan förlängas om ett sådant beslut fattas före den 1 juli 2020.

Storbritannien lämnade EU den 1 februari 2020. Enligt utträdesavtalet gäller dock en övergångsperiod till och med den 31 december 2020. Under övergångstiden ska Storbritannien i nu relevanta hänseenden fortfarande behandlas som en medlemsstat. Perioden kan komma att förlängas med upp till två år. Beslut om en sådan eventuell förlängning måste fattas före den 1 juli 2020.

Mot bakgrund av att den nu pågående övergångsperioden kan komma att förlängas uppmanas företag att tills vidare avvakta med att skicka in ansökningar om tillstånd som förutsätter att Storbritannien är ett tredje land.

Efter den 1 juli 2020, när perioden för beslut om förlängning av övergångsperioden löpt ut, finns bättre förutsättningar att ta ställning till hur sådana ansökningar ska hanteras på ett effektivt sätt. Finansinspektionen återkommer därför med ytterligare information efter 1 juli 2020.