FI förlänger inte rekommendationen om utdelningar

Osäkerheten minskar och ekonomin fortsätter att förbättras. Därför förlängs inte rekommendationen kring begränsningar av bankers utdelningar. Rekommendationen löper ut den 30 september 2021.

− Givet att den exceptionella osäkerheten från förra våren är över, samtidigt som den svenska ekonomin är inne i en tydlig återhämtningsfas, finns inte behov av att ha kvar restriktionen säger generaldirektör Erik Thedéen. Men vi förutsätter att bankerna tar hänsyn till att pandemin fortfarande gör ekonomiska utsikter osäkra, och att de tar höjd för det i sin kapitalplanering.

Finansinspektionens (FI) rekommendation som gäller fram till den 30 september i år innebär att banker och andra finansiella företag ska vara återhållsamma i beslut om aktieutdelningar och aktieåterköp. Den nuvarande rekommendationen kommunicerades av FI i slutet av 2020. Detta mot bakgrund av att den europeiska systemrisknämnden, ESRB, fattat beslut om att uppdatera sin tidigare rekommendation att ingen utdelning skulle ske under 2020. Vi ansåg då att det skulle vara möjligt för banker och andra finansiella företag att lämna utdelning under 2021 men att en fortsatt försiktig hållning var nödvändig.

FI konstaterade samtidigt att rekommendationerna skulle ses som exceptionella åtgärder i en väldigt osäker tid och att de skulle tas bort om förhållandena fortsatte att utvecklas positivt. Eftersom osäkerheten kring svensk ekonomi, och därmed bankernas stabilitet, har minskat är det rimligt att det görs nu.

Det innebär att FI återgår till den normala tillsynprocessen för bedömningen av bankernas risker och kapitalbehov. Bankernas styrelser har ansvaret för att bedöma vilka kapitalbuffertar som de bör hålla, utöver de kapitalkrav som FI fastställer, och att föreslå utdelning till bolagsstämman givet dessa gällande kapitalkrav

Samtidigt innebär kombinationen av kvarstående systemrisker, och återhämtningen i ekonomin, att FI kommer att höja den kontracykliska kapitalbufferten under 2021. Detta kommunicerades redan i stabilitetsrapporten i början av juni och är något som bankerna måste ta hänsyn till.


Presstjänst
(Ej sms)