FI höjer det kontracykliska buffertvärdet till 1 procent

Finansinspektionen (FI) har beslutat att höja det kontracykliska buffertvärdet till 1 procent. Det nya buffertvärdet gäller från och med den 29 september 2022. Fram till dess är buffertvärdet fortsatt 0 procent.

FI sänkte i mars 2020 det kontracykliska buffertvärdet från 2,5 procent till 0 procent. Anledningen var den ekonomiska osäkerheten i samband med coronapandemins utbrott. Under våren har osäkerheten successivt minskat och det ekonomiska läget förbättrats. FI bedömer att läget har fortsatt att förbättras under hösten och att riskerna för stora kreditförluster i bankerna har minskat ytterligare. Samtidigt pekar uppgången i tillgångspriser och bostadspriser, tillsammans med stigande skulder hos hushållen, på ökade risker i det finansiella systemet. Därför höjer FI nu i ett första steg buffertvärdet till 1 procent. En implementeringstid på 12 månader innebär att det nya värdet börjar tillämpas den 29 september 2022.

– Bankerna gick in i pandemin med betydande kapitalbuffertar. Det har tillsammans med olika stödåtgärder bidragit till att upprätthålla kreditutbudet. Nu behöver vi åter bygga upp kapitalet i bankerna för att ha motståndskraft att hantera framtida kriser, säger FI:s generaldirektör Erik Thedéen.
Höjningen av buffertvärdet till 1 procent innebär att bankernas kapitalkrav ökar. Men bankerna har redan i dag kapital för att täcka detta.

En gradvis höjning av buffertvärdet
FI riktar in sig på att gradvis höja buffertvärdet till 2 procent under 2022 om den ekonomiska återhämtningen fortsätter, kreditförlusterna är låga och bankerna kan möta efterfrågan på krediter. Kvarstår riskerna som är kopplade till tillgångsmarknader och skuldsättning kan FI även därefter komma att höja buffertvärdet ytterligare.

En ny beslutsordning
En ny beslutsordning införs från och med nu för den kontracykliska kapitalbufferten. Den innebär att föreskrifterna om kontracykliskt buffertvärde upphävs och ersätts med särskilda beslut som publiceras på FI:s webbplats.