EBA publicerar diskussionsunderlag om integrerad rapportering

Europeiska bankmyndigheten, EBA, har publicerat ett diskussionsunderlag om möjligheterna att genomföra ett integrerat och harmoniserat EU-system för rapportering. Därmed inleds ett samråd som kommer att pågå fram till den 11 juni. Syftet är att samla in synpunkter till en slutrapport som ska färdigställas i slutet av 2021.

EBA:s dokument diskuterar och beskriver möjliga alternativ för de tre olika huvuddelarna i ett möjligt integrerat system för tillsyn, statistik, resolution, etc. Den första delen är ett gemensamt databibliotek för att åstadkomma mer enhetliga definitioner och begrepp i olika rapporteringsregelverk. Den andra delen rör möjligheten att skapa en central punkt för datainsamling. Den tredje delen rör samordning- och övervakningsfrågor.

Studien bygger på en genomförd faktainsamling och undersökningsfas samt på erfarenheter från myndigheter när det gäller integrerad rapportering. Även synpunkter från branschen på nuvarande utmaningar och möjliga lösningar har beaktats. Diskussionsunderlaget är neutralt i förhållande till olika slutsatser och syftar till att vara en utgångspunkt för fortsatta diskussioner.

Den legala grunden för studien återfinns i kapitaltäckningsförordningens (CRR) artikel 430c som ger EBA mandat att utarbeta en rapport för att undersöka om det skulle vara genomförbart att utveckla ett enhetligt och integrerat system för att samla in uppgifter om statistik, resolution och tillsyn. Slutrapporten ska lämnas över till EU-kommissionen.

EBA kommer att arrangera en workshop den 4 maj kl. 14−16. Intressenter som vill delta kan anmäla sig på EBA:s webbplats.

Laddar sidan