Eiopa om tillsynen av klimatscenarios i försäkringsföretag

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) publicerade i april ett förväntansdokument om tillsynen av klimatscenarios i försäkringsföretags egen risk- och solvensbedömmning (Orsa).

Dokumentet anger vad Eiopa anser att de nationella tillsynsmyndigheterna bör förvänta sig i försäkringsföretagens Orsa-rapporter vad gäller behandlingen av klimatrelaterade risker. Försäkringsföretagen får därigenom en bild av FI:s förväntan framöver vad gäller hanteringen av dessa risker inom ramen för Orsa-processen.