Eiopa samråder om ett framtida ramverk för produktvärde

Under flera år har Eiopa uppmärksammat utmaningar på marknaden för så kallade unit-linked-försäkringar (fondförsäkring). Även om produkterna i många fall ger konsumenterna det skydd och de förmåner som de behöver, är kostnaderna för en del unit-linked-försäkringar inom EU alldeles för höga.

Genom samrådet som finns på Eiopas hemsida kan försäkringsbranschen, konsumentorganisationer och andra tycka till om en metod för att säkerställa att de produkter som erbjuds ger ett mervärde för konsumenterna (value-for-money).

I det offentliga samrådet föreslås ett antal principer som utgår från den produktgodkännandeprocess (POG) som försäkringsföretagen gör i samband med utformning eller anpassning av nya eller befintliga produkter. Det finns visserligen ingen definition av produktvärde inom EU-rätten, men produktgodkännandeprocessen som försäkringsföretagen ska utföra omfattar en produkts olika delar, inklusive kostnader och avgifter. De olika delarna i produkten måste testas (product testing) för att till exempel uppfylla en bestämd målgrupps behov av produkten. En sådan produkttestning omfattar även målgruppens möjlighet att betala för produkten och att klara av eventuella förluster.

Det finns enligt Eiopa ett behov av att tydliggöra hur POG ska utföras och på så sätt ta hänsyn till de produkter där kostnader och avgifter inte står i proportion till vad konsumenten faktiskt får: produkter utan mervärde.

Laddar sidan