Esma publicerar råd till EU-kommissionen om hållbarhetsinformation

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, har publicerat sin slutliga rapport med råd till EU-kommissionen om de krav på upplysningar som framgår av artikel 8 i Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar.

Det är fråga om förslag till så kallade nivå två-regler (delegerade akter) som EU-kommissionen enligt den nämnda förordningen, (EU) 2020/852, ska anta för att komplettera bestämmelserna i förordningens artikel 8. Rapporten från Esma innehåller Esmas förslag till vad kommissionen ska besluta. Förslaget från Esma har varit ute på remiss.

Enligt förordningens artikel 8 ska icke-finansiella företag i sina hållbarhetsrapporter lämna upplysningar om

  1. den andel av deras omsättning som härrör från produkter eller tjänster som är förknippade med ekonomiska verksamheter som anses vara miljömässigt hållbara, och
  2. den andel av deras kapitalutgifter och den andel av deras driftsutgifter som avser tillgångar eller processer som är förknippade med ekonomiska verksamheter som anses vara miljömässigt hållbara.

Förslaget från Esma innehåller preciseringar av dessa två bestämmelser.

Rapporten från Esma innehåller, på kommissionens begäran, även förslag till centrala resultatindikatorer (så kallade KPI, Key Performance Indicators) och annan information som företag inom kapitalförvaltning ska lämna upplysningar om.