Esma om kommande implementering av CSDR

2021-12-21 | Esma Nyheter Marknad

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har publicerat ett yttrande för att tydliggöra det praktiska genomförandet av regler för avvecklingsdisciplin (avveckling av transaktioner i tid).

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/1229 av den 25 maj 2018 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 vad gäller tekniska tillsynsstandarder om avvecklingsdisciplin (den delegerade förordningen om avvecklingsdisciplin) är planerad att träda ikraft 1 februari 2022.

En förväntad ändring av EU-förordningen nr 909/2014 om förbättrad värdepappersavveckling och om värdepapperscentraler (CSDR) bör dock möjliggöra för Esma att föreslå ett senare datum för ikraftträdande av den obligatoriska återköpsregimen, som utgör en del av den delegerade förordningen om avvecklingsdisciplin. I sitt yttrande skriver Esma att de förväntar sig att nationella tillsynsmyndigheter inte prioriterar tillsyn kopplad till tillämpningen av återköpsregimen förrän bestämmelsen om att skjuta upp ikraftträdandet av återköpsregimen är formellt på plats.

Tillämpningen av och tillsynen av de övriga kraven i den delegerade förordningen om avvecklingsdisciplin, i synnerhet rapporteringen av utebliven avveckling och reglerna om straffavgifter, kommer att träda ikraft 1 februari 2022 som planerat.

Esmas yttrande är en följd av av Esmas tidigare skrivelse till kommissionen där de uppmanar kommissionen att överväga en senareläggning av den obligatoriska återköpsregimen då kommissionens lagförslag i samband med den översyn av CSDR som kommissionen genomfört, som kan komma att innehålla ändringar gällande återköpsregimen, inte förväntas publiceras förrän under första kvartalet 2022. Denna översyn har varit en del av EU-kommissionens så kallade Refit-program, programmet om lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat.

Laddar sidan