FI erkänner norska riskviktsgolv

Finansinspektionen har beslutat att erkänna det norska finansdepartementets beslut att införa genomsnittliga riskviktsgolv om 20 procent för hushållsexponeringar med säkerhet i fastighet i Norge och om 35 procent för företagsexponeringar med säkerhet i fastighet i Norge.

FI:s beslut gäller från och med den 30 september 2021 för svenska kreditinstitut som har filialer eller andra exponeringar i Norge och som har tillstånd att använda en internmetod för beräkning av kapitalkrav för kreditrisker.

FI kommer att tillämpa det tröskelvärde på 32,3 miljarder norska kronor för hushållsexponeringar med säkerhet i fastighet och 6,7 miljarder norska kronor för företagsexponeringar med säkerhet i fastighet som det norska finansdepartementet har angivit.

Det befintliga pelare 2-påslag för norska bolån som tidigare kommunicerats i promemorian Nya kapitalkrav för svenska banker kommer inte att tillämpas av Finansinspektionen från och med den 30 september 2021, mot bakgrund av de åtgärder som nu beslutas.

FI avvaktar med att ta ställning till att erkänna den norska systemriskbufferten om 4,5 procent för norska exponeringar tills det finns mer information om hur Europaparlamentet och rådets direktiv (EU) 2019/878 (CRD5) kommer att införas i Norge. ESRB:s rekommendation om reciprocitet (ESRB/2021/3) tillåter 18 månader för att införa den norska systemriskbufferten.