FI följer riktlinjer för intern styrning

2021-12-20 | EBA Nyheter Bank

FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att FI kommer att följa EBA:s reviderade riktlinjer för intern styrning. FI har även meddelat att några av bestämmelserna i riktlinjen inte är tillämpliga i Sverige.

EBA publicerade den 2 juli 2021 riktlinjer för intern styrning. I riktlinjerna fastställs de former, processer och metoder för intern styrning som företag enligt artikel 74.1 i direktiv 2013/36/EU måste tillämpa för att säkerställa en effektiv och ansvarsfull ledning av institutet. Riktlinjerna gäller från och med den 31 december 2021. EBA:s riktlinjer för intern styrning (EBA/GL/2017/11) av den 26 september 2017 upphävs den 31 december 2021.

FI:s tillämpning av riktlinjerna

FI har meddelat EBA att FI kommer att följa riktlinjerna. FI har dock även meddelat att några av bestämmelserna i riktlinjerna inte är tillämpliga i Sverige.

Riktlinjerna innehåller bestämmelser om nomineringskommittéer. Enligt artikel 88.2 i direktiv 2013/36/EU ska medlemsstaterna se till att institut som är betydande inrättar en nomineringskommitté som består av ledamöter i ledningsorganet. I sista stycket i samma bestämmelse anges dock att när ledningsorganet inte har behörighet att välja och utnämna sina ledamöter, ska denna punkt inte vara tillämplig. I Sverige saknar styrelsen behörighet att välja och utnämna ledamöter vilket gör att bestämmelsen inte är tillämplig i Sverige. Av detta följer att inte heller övriga bestämmelser om nomineringskommittén i riktlinjerna är tillämpliga i Sverige.

Riktlinjerna innehåller också bestämmelser om oberoende ledamöter i styrelsen. I punkt 33 anges att ledningsorganet i sin tillsynsfunktion (i Sverige styrelsen) bör ha oberoende ledamöter − såsom fastställs i avsnitt 9.3 i EBA:s och Esmas gemensamma riktlinjer för lämplighetsbedömningar av ledamöter i ledningsorgan och ledande befattningshavare enligt direktiv 2013/36/EU och direktiv 2014/65/EU. Enligt punkt 87 i Esmas och EBA:s riktlinjer anses det vara god praxis för företag som omfattas av direktiv 2013/36/EU att ha oberoende ledamöter i ledningsorganet. FI har meddelat EBA att detta, enligt FI:s uppfattning, innebär att principen att följa eller förklara inte gäller för avsnitt 9.3 i riktlinjerna om lämplighetsbedömningar. FI har därför meddelat EBA att principen om följ eller förklara inte gäller de punkter i riktlinjerna om intern styrning som rör oberoende ledamöter.

Riktlinjernas rättsliga status

FI:s uppfattning är att riktlinjer från EBA riktade till behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer är att jämställa med svenska allmänna råd (det som sägs om riktlinjer avser även rekommendationer). Förordning 1093/2010/EU om inrättandet av EBA innebär att behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer direkt på grund av förordningen med alla tillgängliga medel ska söka följa dessa riktlinjer. Eftersom förordningen har direkt verkan kommer FI inte att utfärda några egna allmänna råd men när FI bedömer att det behövs kan riktlinjer komma att omarbetas till bindande regler i form av föreskrifter.

Laddar sidan