FI föreslår ändrade regler om värdepappersrörelse och verksamhet på marknadsplatser

FI föreslår ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser och i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:2) om värdepappersrörelse.

Ändringarna i marknadsplatsföreskrifterna innebär att leverantörer av datarapporteringstjänster inte längre ska omfattas av föreskrifterna. I fortsättningen kommer regler om ledningsprövning för denna typ av företag att finnas i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument.

Ändringarna i föreskrifterna om värdepappersrörelse är motiverade av nya regler om investeringsanalys i EU:s direktiv om marknader för finansiella instrument (Mifid 2). De nya bestämmelserna i föreskrifterna ska enligt förslaget även tillämpas av fondbolag och AIF-förvaltare, i samma utsträckning som dessa företag i dag ska tillämpa nuvarande bestämmelser om investeringsanalys.

Ändringarna föreslås börja gälla den 8 mars 2022.

Skriftliga synpunkter på förslaget lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm eller via mejl till finansinspektionen@fi.se senast den 10 december 2021. Ange diarienummer 21-13623.

Frågor med anledning av förslaget besvaras av Peter Albrecht på e-post peter.albrecht@fi.se eller på telefon 08-408 981 31.