FI föreslår nya regler om värdepappersbolags kapitaltäckning och ersättningsystem

Nya och ändrade regler om värdepappersbolags kapitaltäckning och ersättningsystem, föreslås börja gälla den 7 juli 2021. Reglerna är en del av genomförandet av det nya värdepappersbolagsdirektivet i svensk rätt.

I dag regleras de flesta värdepappersbolags kapitaltäckning av samma regelverk som banker (tillsynsförordningen som är direkt tillämplig i Sverige och ett kapitaltäckningsdirektiv som genomförs i svensk rätt genom lagar och FI:s föreskrifter).

Ett nytt EU-regelverk som är anpassat till värdepappersbolagens särskilda risker och syftar till att vara mer proportionerligt i förhållande till bolagens egenart har antagits och ska tillämpas från och med den 26 juni 2021, nämligen värdepappersbolagsförordningen och värdepappersbolagsdirektivet. Detta regelverk kommer att omfatta alla värdepappersbolag utom ett fåtal som även fortsättningsvis ska tillämpa samma kapitaltäckningsregelverk som banker. Även fondbolag och AIF-förvaltare omfattas i viss mån av de nya reglerna.

FI föreslår ändrade och nya föreskrifter om bland annat kapitaltäckning, riskhantering och ersättningsystem som en följd av det nya regelverket. De gäller för de flesta värdepappersbolagen. Dessutom föreslås följdändringar i föreskrifterna som gäller för fondbolag och AIF-förvaltare.

Förslaget som FI nu remitterar utgår från lagförslagen i regeringens lagrådsremiss Nya kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag, som beslutades den 25 februari 2021.

Ändringar i förskrifter

FI föreslår ändringar i följande föreskrifter:

 • Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:04) om rapportering av ränterisk i övrig verksamhet
 • Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser 
 • Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
 • Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:3) om ägar- och ledningsprövning
 • Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2010:7) om hantering och offentliggörande av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag
 • Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1) om ersättningssystem i kreditinstitut och värdepappersbolag
 • Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:14) om rapportering av ägares kvalificerade innehav och ägarintressen
 • Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder
 • Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
 • Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:1) om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut
 • Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:4) om hantering av operativa risker
 • Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:5) om informationssäkerhet, it-verksamhet och insättningssystem
 • Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar
 • Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:13) om rapportering av internt bedömt kapitalbehov
 • Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:14) om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter
 • Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:2) om värdepappersrörelse.

Vidare föreslås nya föreskrifter om skyldighet för företag som driver värdepappersrörelse genom filial i Sverige och hör hemma utanför EES att rapportera vissa uppgifter. Därutöver föreslår FI att Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:9) om rapportering av uppgifter om kapitalbaskrav för vissa värdepappersbolag ska upphävas.

Förslag till ikraftträdande och tillämpning

FI föreslår att de ändrade och nya föreskrifterna i huvudsak träder i kraft den 7 juli 2021, det vill säga knappt två veckor efter att motsvarande lagändringar träder i kraft. Vissa ändringar i Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder föreslås dock träda i kraft den 29 juni 2021.

Synpunkter på förslagen

Skriftliga synpunkter på föreskriftsförslagen lämnas via mejl till finansinspektionen@fi.se eller skickas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, så att de har kommit in till FI senast den 9 april 2021. Ange diarienummer 20-14833.

Frågor om remissen besvaras av Kristina Wollter, kristina.wollter@fi.se eller 08-408 985 28.

Förslag och ytterligare information