FI och Riksbanken: Fortsatt fokus på arbetet med klimatrelaterade finansiella risker

I samband med COP 26 publicerar The Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System (NGFS), det globala nätverket för centralbanker och finansiella tillsynsmyndigheter, sin programförklaring ”Glasgow declaration”.

Finansinspektionen och Sveriges Riksbank visar tillsammans sitt stöd för deklarationen genom en gemensam utfästelse att fortsätta fokusera på arbetet med klimatrelaterade finansiella risker:

 • Inom ramen för sina respektive mandat förbinder sig de båda myndigheterna bl a till att fortsätta integrera arbetet med klimatrelaterade finansiella risker in i relevanta delar av verksamheten.
 • Fortsätta att analysera hur klimatrelaterade risker kan påverka det finansiella systemet och hota den finansiella stabiliteten. Detta arbete är även tänkt att inkludera klimatscenarioanalys, vars omfattning blir beroende på vilka metoder och data som finns tillgängliga.
 • Bidra till det omfattande arbete som utförs i internationella nätverk, standardsättare och i de övergripande EU-myndigheterna.
 • Ett flertal gemensamma och separata projekt nämns också i utfästelsen. Till exempel arbetar Riksbanken och Finansinspektionen tillsammans med att tillämpa PACTA-verktyget (Paris Agreement Capital Transition Assessment Tool) på de svenska storbankernas låneportfölj.
 • Finansinspektionen åtar sig att arbeta för att uppnå följande
  1. Emittenter ska förse marknaderna med lättillgänglig, tillförlitlig och enhetlig information om sin exponering mot väsentliga klimatförändringsrelaterade risker och möjligheter.
  2. Reglerade finansföretag ska väga in väsentliga klimatförändringsrelaterade risker och möjligheter i sina affärs-, risk- och investeringsbeslut.
  3. Konsumenter ska ha tillgång till hållbara finansieringsprodukter och finansieringstjänster i linje med sina behov och preferenser samt få lämplig information och rådgivning som underlag för sina investeringsbeslut.

Finansinspektionen var en av de åtta grundarna av NGFS. Nätverket omfattar idag 95 medlemmar och 16 observatörer. Finansinspektionen ingår i styrkommittén. Även Sveriges riksbank är medlem.