FI tillämpar riktlinjer om informationskrav enligt EU:s prospektförordning

FI har meddelat Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) att FI avser att följa Esmas riktlinjer om informationskrav enligt EU:s prospektförordning.

Den 5 mars 2021 publicerade Esma översättningar av riktlinjer om informationskrav enligt EU:s prospektförordning 2017/1129.

Riktlinjerna grundas på artikel 20 i EU:s prospektförordning och syftar till att upprätta en konsekvent, ändamålsenlig och effektiv tillsynspraxis hos behöriga myndigheter vid bedömningen av om informationen i prospekt är fullständig, begriplig och konsekvent samt att säkerställa en gemensam, enhetlig och konsekvent tillämpning av de informationskrav som anges i kommissionens delegerade förordning 2019/980 om komplettering av prospektförordningen.

I huvudsak motsvarar riktlinjerna de rekommendationer som sedan tidigare gäller och är utgivna av Committee of European Securities Regulators (CESR). Ett antal förtydliganden och exemplifieringar har dock gjorts och inom bland annat följande områden har ändringar även skett i sak.

Proforma: Proformaredovisning bör upprättas om flera mindre transaktioner tillsammans utgör en förändring på mer än 25 procent av en eller flera indikatorer på storleken på emittentens verksamhet.

Eget kapital och skuldsättning: Tabellernas utformning har förändrats.

FI har den 4 maj 2021 meddelat Esma att FI avser att följa riktlinjerna.

Laddar sidan