Förslag till ändrade föreskrifter om skyldighet att elektroniskt lämna uppgifter om handel med vissa finansiella instrument

FI föreslår ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2002:11) om skyldighet att elektroniskt lämna uppgifter om handel med vissa finansiella instrument.

Ändringarna innebär att föreskrifterna inte längre ska gälla för företag som driver en reglerad marknad eller en handelsplattform, och inte heller för företag som tillhandahåller datarapporteringstjänster som APA-leverantör eller CTP-leverantör. Dessutom vill FI upphäva bestämmelserna om att viss information ska lämnas till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma).

Syftet med ändringarna är att anpassa föreskrifterna till ändringar som har gjorts i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument (Mifir) och i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, som träder i kraft den 1 januari 2022.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Skriftliga synpunkter på förslaget lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm eller via mejl till finansinspektionen@fi.se senast den 22 oktober 2021. Ange diarienummer 21-13623.

Frågor med anledning av förslaget besvaras av Peter Albrecht på e-post peter.albrecht@fi.se eller på telefon 08-408 981 31.

Laddar sidan