Identifiering av kapitalbuffertpåslag för systemviktiga företag

De tre företagsgrupperna Skandinaviska Enskilda Banken, Svenska Handelsbanken och Swedbank samt Nordea Hypotek kvarstår som övriga systemviktiga företag när FI publicerar 2021 års lista med beräkningar av företags systemvikt i enlighet med Europeiska bankmyndighetens riktlinjer.

För Skandinaviska Enskilda Banken, Svenska Handelsbanken och Swedbank ska det kapitalbuffertkrav som består av kärnprimärkapital vara 1 procent på gruppnivå, enligt tidigare beslut som FI meddelat dessa företag. Nordea Hypotek påförs inte något extra kapitalbuffertkrav, eftersom företaget omfattas av den kapitalbuffert för övriga systemviktiga institut på 2 procent som den finska tillsynsmyndigheten ålägger Nordea Bank på konsoliderad nivå.