Inhämtning av information med anledning av regeringsuppdrag

FI kommer inhämta information under andra kvartalet 2021 om effekterna av de nya reglerna om marknader för finansiella instrument samt de nya reglerna om försäkringsdistribution.

Finansinspektionen har fått i uppdrag av regeringen att följa upp effekterna av de nya reglerna om marknader för finansiella instrument samt de nya reglerna om försäkringsdistribution. FI kommer därför att skicka ut en enkät för insamling av information under andra kvartalet 2021. Enkäten kommer omfatta vissa svenska värdepappersinstitut och anknutna ombud, försäkringsföretag och försäkringsförmedlare. För försäkringsföretag och försäkringsförmedlare så kommer informationsinsamlingen i huvudsak röra försäkringsbaserade investeringsprodukter och individuella pensionsförsäkringar.

Vid frågor som rör värdepappersinstitut och anknutna ombud samt försäkringsförmedlare kontakta Peter Henningsson, finansinspektör Uppförandetillsyn, peter.henningsson@fi.se. Vid frågor som rör försäkringsföretag kontakta Daniel Lundin, senior finansinspektör Försäkringstillsyn, daniel.lundin@fi.se.

Laddar sidan