MREL-rapporteringen (F871) får nytt namn i Fidac

FI kommer att från och med referensdag den 30 juni 2021 att ta in rapportering om minimikravet på nedskrivningsbara skulder (FFFS 2019:1) – den så kallade MREL-rapporten –  under ett nytt namn i Fidac.

De institut som Riksgälden har bedömt vara systemviktiga, och som inte omfattas av så kallade förenklade skyldigheter, är i dag föremål för ett kvartalsvis rapporteringskrav enligt FI:s föreskrifter (FFFS 2019:1) om periodisk rapportering av uppgifter om minimikravet på nedskrivningsbara skulder (MREL-rapporten).

I och med den tidigare aviserade övergången till FI:s nya rapporteringssystem, Fidac, kommer rapporteringsskyldiga institut att hitta den förväntade rapporteringen under nytt namn på rapporteringsmodulen i Fidac:

  • "Resolution – Consolidated", om man rapporterar på gruppnivå
  • "Resolution – Individual", om rapporten lämnas på individuell nivå.

I FI:s rapporteringskalender kommer rapporten fortfarande att heta "MREL-rapportering". Sista rapporteringsdag som framgår av kalendern påverkas inte heller.

Laddar sidan